تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاه:
• دستگاه سختی سنجی (مکانیکی و دیجیتال)
• حمام پاشش نمک (salt spray)
• دستگاه استحکام کششی
• گیج بلوک میکرو ویکرز
• دستگاه پروفایل پروژکتور
• میکروسکوپ متالوگرافی
• گیج بلوک سختی و ابعادی

آزمونها و کنترل ها:
• آزمون استحکام کششی
• آزمون پروف لود
• آزمون ازدیاد طول
• آزمون سختی سطح
• سختی سنجی به روشهای راکول، ویکرز و برینل
• تست نیروی گشتاور
• تست ضخامت پوشش
• آزمون مقاومت به خوردگی
• آزمون حمام پاشش نمک
• تست عمق لایه دکربوره
• اندازه گیری ابعادی و صحه گذاری کلاس رزوه و قلاویز