محصولات شرکت در سازه های فلزی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
DIN 6914 پیچ مطابق استاندارد 8.8 - 10.9 - 12.9 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 14399-4 پیچ مطابق استاندارد 8.8 - 10.9 - 12.9 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 14399-10 پیچ های کنترل گشتاور (TC BOLT) 8.8 - 10.9 - 12.9 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 931 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 24014 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 933 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 240 17 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 7990 پیچ مطابق استاندارد صنایع انتقال برق 5.6 - 5.8 - 6.8 M12 تا M30 گالوانیزه گرم ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 960 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 28765 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 28676 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 961 پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)