محصولات شرکت در سازه های فلزی

استاندارد شرح سایز پوشش
ISO 13918 گل میخ مطابق استاندارد 6میلیمتر تا 25میلیمتر فسفات روی