محصولات شرکت در صنعت نفت

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
DIN 931 پیچ شش گوش مطابق استاندارد 6.8 ، 8.8 ، 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ISO 4014 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد ; 5.6 ، 8.8 ، 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 933 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد 5.6 ، 8.8 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ISO 4017 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM A320 (L7-L7M-……) ISO898-1 (8.8 - 10.9 - 12.9 ) M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 960 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد 4.8 - 5.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 961 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد B7-B7M-B8-B8M-B8T-B16-L7-L7M M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 6914 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد 10.9 ، 12.9 1/2تا1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ISO 7412 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد 10.9 ، 12.9 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 7990 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ISO 898-1 (4.6 ،5.6 ، 5.8 ) M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 7999 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ISO 898-1 (10.9 ) M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ANSI/ASME 18.2.3.7M پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM 193 (B7، B7M ، B16،..... ) ASTM320(L7 ،L7M ، ....... ) 1/2تا1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ANSI/ASME B18.2.3.1M پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM 193 (B7، B7M ، B16،..... ) ASTM320(L7 ،L7M ، ....... ) 1/2تا1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ANSI/ASME B18.2.1 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM 193 (B7، B7M ، B16،..... ) ASTM320(L7 ،L7M ، ....... ) 1/2تا1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)